Girdi yapan admin

Kültürel Mirasın Korunması

Doğal afetlerin yıkıcı etkileri özellikle yerleşim alanlarında görülmekte ve maddi manevi büyük kayıplara neden olmakta. Bu kayıplar içinde insan canından sonra yerine konulması mümkün olmayan en önemli değer ise Kültürel Mirasdır.

Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri

Günümüzde tüm dünyanın ortak aklı, afet risklerinin azaltılması faaliyetlerini etkin afet yönetim sistemlerinin “olmazsa olmazı” olarak değerlendirmektedir. Risk faktörü, insanlar tarafından ortaya çıkarılmakta ve üretilmektedir. Toplumsal olarak üretilen risklerin azaltılması çalışmaları da yine toplumsal olarak yürütülmelidir.

İSTAMP

Yaşadığımız deneyimler Türkiye’de afet ve acil durum yönetimi konusunda daha iyi bir eğitim, öğretim, hazırlık ve planlamaya ihtiyacımızın olduğunu ortaya koymaktadır.

İSMEP

Uluslararası perspektife ve teknik kapasiteye sahip farklı disiplinlerden profesyoneller tarafından yürütülen İSMEP’le, kentin ve kentte yaşayan her bir bireyin tüm yönleriyle deprem ve paralelinde yaşanabilecek afetlere hazırlanabilmesi hedeflenmektedir.

Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma

Yerel Yöneticiler, Teknik Elemanlar ve Toplum Temsilcileri İçin Yaşadığımız alanlardaki doğal tehlikelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenmesi, afet öncesinde yapılan hazırlıklara ve alınan önlemlere bağlıdır. Bunun için de, mevcut yaşam alanlarımızdaki zarar görebilirlik riskini artıran faktörleri doğru bilmek ve yaşam alanlarımızı oluşturan şehir planlama ilkelerini ve yapılaşma süreçlerini etkin hale getirmek önem kazanmaktadır. Afet […]

Yerel Afet Gönüllüleri İçin Afete Hazırlık

Yaygın olarak bilindiği gibi afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır. Afet zararlarından bireyi sadece kendi bilgisi ve hazırlığı koruyacaktır. Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama – kurtarma ekipleri tüm bireylere aynı anda ve anında ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle her bireyin “Afet Sonrası Altın Saatler” olarak adlandırılan “İlk 72 Saat”e hazır olması büyük önem taşımaktadır. […]

Afetlerde Psikolojik İlkyardım

Afetler fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, günlük yaşam ve eylemleri durduran veya kesintiye uğratan, toplumun kendi kaynaklarıyla çözüm üretmesini zorlaştıran doğal veya insan kaynaklı olaylardır. Yaşamı ve kişisel bütünlüğü tehdit eden diğer olağanüstü durumlarda olduğu gibi, deprem ve benzeri afetler nedeniyle de bireyler şiddet ve süreleri değişen psikolojik sıkıntı belirtileriyle karşılaşabilirler. Bu tepkiler olağanüstü […]

Eğitim Kurumları İçin Afet Acil Yardım Planlama Rehberi

Günümüzde doğal oluşumlara ek olarak teknolojik gelişmelere bağlı gerçekleşen afetler, tüm kurumlar ve toplumsal kesimler için olduğu gibi, eğitim ve öğretim kurumları için de risk oluşturmaktadır. Deprem, yangın, sel gibi afetlerde eğitim kurumlarında çalışanların ve öğrenim görenlerin de tehdit altında olduğu bir gerçektir. Herhangi bir afet ve acil duruma karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması […]