kapasite_kapak

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

kapasite_kapak
Afet yönetimi alanında kapasite artırımı ve gelişmenin sağlanabilmesi için insan odaklı, insan haklarını koruyan, insana yetki veren, ortak hedef ve çalışmalar ile tatbikatlar yaparak eşgüdümün oluşmasından emin olan, değişime açık olarak sürekli gelişen bir sistemin oluşmasını sağlayan ve riskleri tespit ederek bilinçli bir şekilde hedef odaklı çalışma gerekmektedir.

button-pdf

kulturel_kapak

Kültürel Mirasın Korunması

kulturel_kapak
Doğal afetlerin yıkıcı etkileri özellikle yerleşim alanlarında görülmekte ve maddi manevi büyük kayıplara neden olmakta. Bu kayıplar içinde insan canından sonra yerine konulması mümkün olmayan en önemli değer ise Kültürel Mirasdır.

button-pdf

egitim_kapak

Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri

egitim_kapak
Günümüzde tüm dünyanın ortak aklı, afet risklerinin azaltılması faaliyetlerini etkin afet yönetim sistemlerinin “olmazsa olmazı” olarak değerlendirmektedir. Risk faktörü, insanlar tarafından ortaya çıkarılmakta ve üretilmektedir. Toplumsal olarak üretilen risklerin azaltılması çalışmaları da yine toplumsal olarak yürütülmelidir.

button-pdf

istamp_kapak

İSTAMP

istamp_kapak

Yaşadığımız deneyimler Türkiye’de afet ve acil durum yönetimi konusunda daha iyi bir eğitim, öğretim, hazırlık ve planlamaya ihtiyacımızın olduğunu ortaya koymaktadır.

button-pdf

2014288111759_ismep_kapak

İSMEP

2014288111759_ismep_kapak
Uluslararası perspektife ve teknik kapasiteye sahip farklı disiplinlerden profesyoneller tarafından yürütülen İSMEP’le, kentin ve kentte yaşayan her bir bireyin tüm yönleriyle deprem ve paralelinde yaşanabilecek afetlere hazırlanabilmesi hedeflenmektedir.

button-pdf

Untitled-1

Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma

Untitled-1
Yerel Yöneticiler, Teknik Elemanlar ve Toplum Temsilcileri İçin

Yaşadığımız alanlardaki doğal tehlikelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenmesi, afet öncesinde yapılan hazırlıklara ve alınan önlemlere bağlıdır. Bunun için de, mevcut yaşam alanlarımızdaki zarar görebilirlik riskini artıran faktörleri doğru bilmek ve yaşam alanlarımızı oluşturan şehir planlama ilkelerini ve yapılaşma süreçlerini etkin hale getirmek önem kazanmaktadır.

Afet Zaralarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşmanın Önemi kitapları, afet zararlarının azaltılması yönünde afet öncesinde alınabilecek tedbirler hakkında toplumdaki farkındalık düzeyini artırmak ve toplumu kent planlaması sürecinin bir parçası haline getirmek amacıyla; Yerel Yöneticiler, Teknik Elemanlar ve Toplum Temsilcileri olmak üzere üç farklı hedef gruba yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu şekilde her üç grubun da afete hazırlık için kendi sorumlulukları dâhilinde neler yapabilecekleri ortaya koyulmaktadır.

Yerel Yöneticiler

button-pdf

Teknik Elemanlar

button-pdf

Toplum Temsilcileri

button-pdf

20122611161646_yerel_afet

Yerel Afet Gönüllüleri İçin Afete Hazırlık

20122611161646_yerel_afet

Yaygın olarak bilindiği gibi afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır. Afet zararlarından bireyi sadece kendi bilgisi ve hazırlığı koruyacaktır. Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama – kurtarma ekipleri tüm bireylere aynı anda ve anında ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle her bireyin “Afet Sonrası Altın Saatler” olarak adlandırılan “İlk 72 Saat”e hazır olması büyük önem taşımaktadır.

Afet yönetiminin önemli bir aşaması olan müdahale aşaması, afet durumunu ve ortaya çıkan gereksinimleri hızla tespit etme, çok yönlü iletişim kurabilme, yeterli sayıda doğru gereci ve eğitimli kadroları afet yerine hızla ulaştırma, acil sağlık hizmetleri ve gönüllü ekiplerin çalışmalarını kapsar. Afetler gibi olağandışı durumların müdahale aşamasında, uzman arama – kurtarma ekipleri müdahale edene kadar yaralıların bir çoğu aile üyeleri, komşular ve söz konusu mahalle sakinleri tarafından kurtarılmaktadır. Can ve mal kayıplarının yaşandığı, toplumsal yaşamın derinden etkilendiği bu durumlarda sadece insanı duygularla topluma yardım etmek yetmeyecektir. Hatta bilinçsizce yapılan müdahaleler can kurtarmak yerine belki de can kayıplarına veya sakatlıklara yol açabilecektir. Bu nedenle herkesin, kendi yaşadığı bölgede bir afet meydana gelmesi halinde, uzman ekipler gelinceye dek afet sonrası müdahale edebilmeleri için temel bilgi, beceri ve araçlarla donatılmış gönüllülerden oluşan “Afet Müdahale Ekipleri” oluşturmaları önemlidir.

Bu kitap; afet riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirilerek afetlere duyarlılığı ve bilinç düzeyi artırılmış, gerekli eğitim ve ekipmanlarla donatılarak afet sonrasında uzman ekipler gelene kadar ilk saatlerde müdahale için imkan ve kabiliyeti güçlendirilmiş bireylerden oluşan organize gruplar olan Yerel Afet Gönüllüleri’nin (YAG), eğitimi için hazırlanmıştır.

button-pdf